biodiversiteit

Biodiversiteit

Door schapen in te zetten voor een begrazing wordt de biodiversiteit bevorderd. Wilde bloemen en kruidige gewassen krijgen meer kansen.

Door op de juiste momenten te begrazen creer je mogelijkheden voor zeldzame planten en dieren om terug te keren in een gebied.
Bij een begrazingsopdracht waar in de bloeiperiode tot de tijd dat de zaden van die zeldzame planten rijp zijn een bepaald gebied wordt ontzien, geeft die planten een goede kans zich voort te planten. Schapen helpen hierbij des te meer omdat ze meehelpen zaden teĀ  verspreiden in hun vacht. De begrazing kan zo gepland worden dat er eerst een soortenrijk gebied wordt begraasd en direct daarna een soorten arm gebied, worden de zaden daar verspreid waar ze het hardst nodig zijn.

Door de begrazingsduur aan te passen krijg je een ander beeld. Je kan dan denken aan kortere extensieve begrazing om meer natuurlijke variatie in de hoogte van de begroeiing te krijgen. Veel dieren hebben belang bij dit soort variatie. Of juist een hoge begrazingsdruk om zo een mooi strak en korte grasmat te verkrijgen die vergelijkbaar is met machinaal maaien.